Obchodné podmienky pre Klub mentálnej odolnosti

Ahoj, som Lukáš Piperek a som zakladateľ projektu Klub mentálnej odolnosti. Nižšie nájdete všeobecné obchodné podmienky.

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov, služieb a tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.lukaspiperek.sk

Predávajúci:
Ing. Lukáš Piperek
Mateja Bela 2
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 50 212 851
DIČ: 1081756599

Bankové spojenie: Fio Banka, č. ú.: SK84 8330 0000 0024 0102 4061
Predávajúci je zapísaný v Živnostenskom registri číslo 620-38161 Okresného úradu v Banskej Bystrici.

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním online produktu alebo tovaru. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

3. Cena online produktov a tovaru

Ceny za on-line produkty a tovar uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Všetky ceny sú vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

4. Dodacia lehota a dodacie podmienky

Dodacia lehota pri online produktoch je okamžite po prijatí platby predávajúcim. Zákazník dostane e-mailom prístupy k online produktu. V prípade tovarov nedodávaných elektronicky, dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia záväznej objednávky za podmienky doručenia všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci tovar dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 6 pracovných dní, v prípade ak požadovaný tovar nie je skladom, maximálne do 14 dní. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na náš účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

Tovar je doručovaný kupujúcemu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

5. Platby

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri vyplňovaní objednávkového formuláru. Po odoslání formulára presmeruje systém kupujúceho na dalšiu stránku podľa zvoleného spôsobu platby. Platba je úspešne dokončená zobrazením potvrzujúcej správy a jej zaslaním emailom. V prípade neúspešnej úhrady je kupujúci informovaný správou zobrazenou na platobnej stránke a zaslaným emailom.

Platobné metódy sú napojené na platobnej bráne spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadáváte pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

GOPAY s. r. o.  nakladá s údajmi kupujúceho podľa mezinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (najvyššia úroveň dátovej bezpečnosti vo finančním sektoru). 

  • Opakovaná platba - 30 dní

V prípade, že predmetom kúpy je "Klub mentálnej odolnosti" s pravidelným tridsaťdňovým členským poplatkom, využíva predávajúci k úhrade členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formuláru sa kupujúci zaväzuje hradiť  pravidelný mesačný poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej na objednávke (maximálne 7,9 € mesačne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formuláru kupujúci dává súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počínajúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty kupujúceho, z ktorej byla prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube. 

  • 30-denný trial s nadväzujúcou opakovanou fixnou platbou

V prípade, že predmetom kúpy je "Klub mentálnej odolnosti" v 30-dňovej trial verzii, pokiaľ užívateľ svoje členstvo behom 30 dní nezruší, nasleduje automatické predĺženie členstva s pravidelným 30-denným členským poplatkom (uvedeným pri objednávke členstva), na jeho uhradenie využívá poskytovateľ automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formuláru sa kupujúci zaväzuje hradiť  pravidelný mesačný poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej na objednávke (maximálne 7,9 € mesačne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formuláru kupujúci dává súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počínajúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty kupujúceho, z ktorej byla prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

  • Upozornenie na automatickú platbu

V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, kupujúcí je vždy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o výške pravidelného mesačného poplatku i o spôsobe, ako je možné členstvo v klube ukončit a zastaviť tak opakované účtovanie platieb. V prípade, že kupujúcí vyplní objednávku, ktorá opakovanú platbu zahŕňa, zašle mu predávajúci do dvoch pracovních dní od prevedenia prvej platby potvrdenie o nastavení opakovanej platby prostrednítvom e-mailu uvedeného v objednávke. Zároveň vždy sedem dní pred automatickým vyúčtováním poplatku je kupujúci o tejto skutočnosti upozornený e-mailem na adresu, ktorú uviedol v objednávke, spolu s jasnými pokynmi, ako môže kupujúci opakované platby zrušit.

  • Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatickej platby

Členstvo v Klube mentálnej odolnosti môže kupujúci kedykoľvek ukončiť pomocou určeného formuláru  v online členskej sekcii, alebo kontaktovaním predávajúceho na  coach@mentalnytrening.sk. Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude naďalej účtovaný. Ukončením členstva v klube sa kupujúci vzdává všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo v klube přinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup (po vypršení uhradenej doby členstva) definitívne ukončený.

6. Záručné podmienky

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.mentalnytrening.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho.

Pri väčšine on-line produktov predávajúci nad rámec zákona garantuje kupujúcemu vrátenie vynaložených peňažných prostriedkov bez udania dôvodu. Viac informácií o garancii vrátenia peňazí je uvedených osobitne pri každom produkte.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený. V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

 
7. Reklamácie

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

V prípade reklamácie môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom na adresu coach@lukaspiperek.sk.

8. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.9.2020.